Kutuda Sanat Var

Refund Policy

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1 - TARAFLAR
KUTUDA SANAT VAR’IN;
Telefon: 05433715691
E-Posta: info@kutudasanatvar.com
Banka Hesabi: TR290004600636888000068795
Mersis No: 3138785160200015

MÜŞTERİ’NİN;
Adı:
Soyadı:
Adres:
Telefon:
E-Posta:

2 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT
Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve MÜŞTERİ'nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Teslimatı yapacak kargo firmasının MÜŞTERİ'nin bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde MÜŞTERİ'nin KUTUDA SANAT VAR tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta MÜŞTERİ'ye gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki 6. maddesinde belirtilmiştir.

Ürün:
Birim Fiyat:
Abonelik Süresi:
Adet:
Ödeme Tutarı:

Teslimat Bilgileri:
Adı:
Soyadı:
Adres:
Telefon:
E-Posta:

Fatura Bilgileri:
Adı:
Soyadı:
Adres:
Telefon:
E-Posta:

3 - ÖN BİLGİLENDİRME SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI
Teslimatı yapacak kargo firmasının MÜŞTERİ'nin bulunduğu yerde şubesi bulunmadığı takdirde MÜŞTERİ'nin Ürün’ü KUTUDA SANAT VAR tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta MÜŞTERİ'ye gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır). Teslimat ile ilgili diğer kurallar aşağıda belirtilmiştir. Sipariş konusu Ürün, MÜŞTERİ'ye/bildirdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. KUTUDA SANAT VAR, Ürünler'i, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. MÜŞTERİ’nin abonelik modeline bağlı olarak müteakip aylara ilişkin Ürün teslimatı her ayın ilk 7 (yedi) iş günü içerisinde yapılacaktır. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) MÜŞTERİ’ye aittir. KUTUDA SANAT VAR, satış anında yürüttüğü ve İNTERNET SİTESİ'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını MÜŞTERİ'ye yansıtmayabilir. Ürünlerin teslimatı anında MÜŞTERİ'nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda KUTUDA SANAT VAR, bu husustaki edimini yerine getirmiş olup, Ürün Sözleşme’ye uygun olarak teslim edilmiş olacaktır. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip ve temin etmek MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır. Ürün, MÜŞTERİ'den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden KUTUDA SANAT VAR sorumlu tutulamaz. Bu hallerde MÜŞTERİ'nin Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun KUTUDA SANAT VAR'a iade edilmesinden dolayı oluşacak giderler de MÜŞTERİ'ye aittir.
Ürün'ü teslim alacak her kişi, teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde Ürün'ü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde KUTUDA SANAT VAR herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecektir.
MÜŞTERİ'nin Ürün'ü teslim almadan önce masraflar dahil satış bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedelinin KUTUDA SANAT VAR'a teslimattan önce tamamen ödenmemesi halinde KUTUDA SANAT VAR, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun Ürün bedelini KUTUDA SANAT VAR'a ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 (üç) gün içinde MÜŞTERİ tarafından KUTUDA SANAT VAR'a iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi MÜŞTERİ’nin banka'ya haksız bir talimatından veya itirazından yahut bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise bu kapsamdaki kargo masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. KUTUDA SANAT VAR'ın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından, MÜŞTERİ'nin Ürün’ün satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların tanıdığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça MÜŞTERİ’ye sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; işlem bu çerçevede gerçekleşse de KUTUDA SANAT VAR'ın Ürün Satış bedelini her halükarda defaten tahsil edecektir. Bu kapsamda gerçekleşen Ürün satışları ilgili mesafeli satış sözleşmesi kapsamında tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir; peşin satıştır. KUTUDA SANAT VAR'ın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. MÜŞTERİ'nin temerrüdü halinde, herhangi bir mahkeme kararını beklemeksizin, yürürlükteki ilgili mevzuatın öngördüğü oranda aylık oranda temerrüt faizi uygulanabilir.
Sipariş konusu Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışındaki olağanüstü durumlar/mücbir sebep halleri (burada sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde; terör saldırıları, seferberlik halleri, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile taahhüt ettiği süre ve yasal olarak belirlenmiş azami süre zarfında teslim edilememesi durumunda, KUTUDA SANAT VAR teslimat ile ilgili olarak MÜŞTERİ'yi mevcut iletişim bilgilerinden ulaşarak haberdar eder. Bu durumda MÜŞTERİ siparişi iptal edebilir veya olağanüstü durum sona erene kadar bekleyebilir. KUTUDA SANAT VAR Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde MÜŞTERİ'yi açık biçimde ve aynı araçlardan biri ile bilgilendirerek sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. MÜŞTERİ söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

4 - GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR
İNTERNET SİTESİ'nde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir. MÜŞTERİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, KUTUDA SANAT VAR tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik/teknolojik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler MÜŞTERİ cihazından girildiğinden MÜŞTERİ nezdinde korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ'nin İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri KUTUDA SANAT VAR kanunen gereken durumlarda ilgili merci ve mahkemelere iletilebilir. MÜŞTERİ kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat vermiştir. MÜŞTERİ KUTUDA SANAT VAR'a belirtilen iletişim kanallarından ve info@kutudasanatvar.com adresinden ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. MÜŞTERİ'nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulacaktır; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silecek ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonimleştirecektir. MÜŞTERİ dilerse kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ile ilgili konularda ya da kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi için, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi için, verilerin silinmesi veya yok edilmesi için, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonuç doğurması durumunda buna itiraz etmek için, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesi için ve benzeri tüm konularda KUTUDA SANAT VAR’a her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bu konularda bilgi talep edebilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilmelidir. Bu süreler dışında yapılan bildirimler hukuki gerekçesi MÜŞTERİ’ye açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. İNTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda, KUTUDA SANAT VAR'ın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç, tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları KUTUDA SANAT VAR'a aittir.
KUTUDA SANAT VAR yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği dilediği zaman yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler KUTUDA SANAT VAR tarafından İNTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. İNTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile bunların her türlü neticelerinden KUTUDA SANAT VAR sorumlu değildir.

5 - CAYMA HAKKI VE KULLANIMI İLE MUHTELİF HUSUSLAR

Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin bu süre içerisinde KUTUDA SANAT VAR’a iletilmesi gerekli olup, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 (ondört) günlük kanuni cayma hakkı süresi dolmadan, açık bir şekilde, yazılı/sözlü olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile KUTUDA SANAT VAR’a yöneltilmesi yeterlidir.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak MÜŞTERİ, Sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

MÜŞTERİ cayma hakkını kullanmak için, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Cayma Hakkı formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren başkaca açık bir beyanda da bulunabilir. Burada açıklanan cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü MÜŞTERİ’ye aittir.

Cayma hakkının kullanılması halinde, cayma bildiriminin yanı sıra 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ye teslim edilen Ürün'ün gönderildiğine ilişkin fatura aslının KUTUDA SANAT VAR’a iadesi talep edilmektedir. Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak KUTUDA SANAT VAR’a teslim edilmesi zorunludur. MÜŞTERİ, Ürün’ün mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen kullanım ve/veya değer azalmalarından sorumlu olur.

Ancak kanunen aşağıdaki mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır:
a) MÜŞTERİ'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, MÜŞTERİ siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil),
b) kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
c) yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,
d) teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
e) ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri; vi) elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
f) fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
g) abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
h) belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesi hizmeti,
ı) elektronik ortamda anında ifade edilen hizmetler ya da tüketiciye anında teslim edilen gayri-maddi mallar,
i) MÜŞTERİ onayı ile cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler; ve
j) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile MÜŞTERİ'nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.
Ayrıca, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve/veya işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa MÜŞTERİ cayma hakkını kaybedebilir; ya da KUTUDA SANAT VAR tarafından kabul edildiği hallerde, MÜŞTERİ’ye iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

Cayma hakkının kullanılmasının mümkün olduğu hallerde, MÜŞTERİ, cayma süresi içinde Ürün’ü işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde bunlarda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü Ürün’de değişiklik veya bozulma olursa MÜŞTERİ cayma hakkını kaybedebilir; ya da KUTUDA SANAT VAR tarafından kabul edildiği hallerde, MÜŞTERİ’ye iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik/bozulma kadar indirim yapılabilir.

Söz konusu cayma hakkının MÜŞTERİ tarafından süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün cayma hakkının kullanımına ilişkin bildirimin yapıldığı tarihten itibaren azami 10 (on) gün içerisinde, KUTUDA SANAT VAR'ın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. İNTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, MÜŞTERİ Ürün'ü, söz konusu kargo firmasının, bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde MÜŞTERİ'den masraf alınmaz. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, MÜŞTERİ tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, iade faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 (ondört) gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde MÜŞTERİ'ye iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de MÜŞTERİ kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin KUTUDA SANAT VAR tarafından yapılmasında sonra MÜŞTERİ hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür inisiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için KUTUDA SANAT VAR herhangi bir şekilde sorumlu değildir (bankaların iadeyi MÜŞTERİ hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir). KUTUDA SANAT VAR'ın MÜŞTERİ'ye iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin KUTUDA SANAT VAR'ın edimini ifa etmemesinden ötürü MÜŞTERİ tarafından feshedildiği hallere ilişkin MÜŞTERİ kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir. MÜŞTERİ Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde KUTUDA SANAT VAR'a bildirebilir. KUTUDA SANAT VAR olarak müşterilerimizin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularını karşılamaktan memnuniyet duyarız. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde MÜŞTERİ dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya KUTUDA SANAT VAR'ın yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Hakem Heyetleri'ne ve sınırları aşan durumlarda Mahkemeleri'ne başvurabilir. MÜŞTERİ, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile Kullanım Koşulları, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ve kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır. İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler MÜŞTERİ'nin İNTERNET SİTESİ'nde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde KUTUDA SANAT VAR ve MÜŞTERİ arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.