PRIVACYBELEID

  1. Welke gegevens verzamelen wij?

Les Folies de Sofie hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Aan de hand van dit gegevensbeschermingsbeleid wil Les Folies de Sofie op strategisch niveau vastleggen op welke wijze gegevens beschermd worden, welke verantwoordelijkheden hierrond zijn toegewezen en welke prioriteiten Les Folies de Sofie heeft bepaald rond de bescherming van gegevens.

Bestellen bij Les Folies de Sofie vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt. Les Folies de Sofie gebruikt deze gegevens voor de administratie van je bestelling, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen en tot slot voor marketing en reclamedoeleinden, in zoverre dat je voor dit laatste je akkoord hebt gegevens tijdens de bestelprocedure. Je hebt steeds het recht om af te zien van de reclame- en marketingacties. Je gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Je hebt als koper steeds het recht op inzage en verbetering van je gegevens. Op verzoek via info@lesfoliesdesofie.be zal Les Folies de Sofie je gegevens uit de database verwijderen. Voor een gedetailleerde omschrijving van de rechten van betrokkenen verwijzen wij naar artikel 7 van dit gegevensbeschermingsbeleid.

  1. Wie is verantwoordelijk voor de behandeling en verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via Les Folies de Sofie worden verzameld, is Sofie Desaegher. U kunt al uw vragen richten via een e-mail op het volgende e-mailadres: info@lesfoliesdesofie.be

  1. Webshop

De webshop van Les Folies de Sofie wordt gehost bij Shopify inc. Shopify is een online e-commerce platform dat ons in de mogelijkheid stelt onze juwelen te verkopen. Je gegevens worden bewaard op een beveiligde server met firewall.

Betaling:

Wanneer je voor online betalen kiest bij je bestelling, worden je credit card gegevens versleuteld bewaard door Shopify enkel voor de nodige duurtijd om je bestelling af te ronden.

Voor meer informatie, lees de Shopify gebruiksaanwijzingen en privacybeleid:

(https://www.shopify.com/legal/terms) or Privacy Statement (https://www.shopify.com/legal/privacy).

  1. Cookies

De webshop van Les Folies de Sofie maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn contacteer Les Folies de Sofie zodat je bestelling alsnog ingevoerd kan worden. 

  1. Meerderjarigheid

De verkoopovereenkomst kan enkel tot stand komen tussen Les Folies de Sofie en de meerderjarige opdrachtgever (de koper), op het ogenblik dat de orderbevestiging bij de opdrachtgever op het scherm verschijnt. Ieder die een bestelling plaatst bij Les Folies de Sofie, verklaart zich hiermee akkoord.

  1. Hoe wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens beschermd?

Les Folies de Sofie heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Les Folies de Sofie past een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw gegevens centraal staan. 

Les Folies de Sofie besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie en streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven. In geen geval kan Les Folies de Sofie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

In geen geval kan Les Folies de Sofie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens. 

  1. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

7.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Les Folies de Sofie. Daarnaast heeft u steeds het recht om Les Folies de Sofie te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

7.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

7.3 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Les Folies de Sofie in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

7.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

7.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Les Folies de Sofie te contacteren, hetzij per e-mail via info@lesfoliesdesofie.be hetzij per post naar Les Folies de Sofie, Grotestraat 49, 9500 Geraardsbergen. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van uw identiteitskaart te voegen.

7.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Les Folies de Sofie evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.7 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 

  1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkte versie: 25 juni 2019