Algemene voorwaarden van www.biezu.be
- Deze website is eigendom van Kim De Bie Interieurvormgeving
Gevestigd in de Sint-Willebrordusstraat 64, 2990 Wuustwezel, België.
Tel: +32(0)477537895
E-mail: info@biezu.be
BTW: BE0633561933
IBAN: BE91068902735476

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. Dit ben jij dus.
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan consumenten aanbiedt. In dit geval ‘Biezu’.
- Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Toepasselijkheid
- De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s tekeningen, data, product of bedrijfsnamen, teksten, beelden, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Biezu of rechthoudende derden.
- De algemene verkoopvoorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op alle producten aangeboden door www.biezu.com, de bijhorende leveringen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
- Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten is deze tekst van algemene voorwaarden langst elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld.
- Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopsvoorwaarden.
- De algemene voorwaarden en de bevestigingsmails van Biezu worden steeds opgemaakt in de taal van de website.
- Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluiten het Belgisch recht van toepassing.
- Het is mogelijk dat de ondernemer op haar website links omneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Aanbod
- Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
- Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
- Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Overeenkomst
- De overeenkomst tussen ondernemer en consument komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan.
- Indien de consument het aanbod langst elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg (via mail) deze overeenkomst. Zolang deze overeenkomst niet door de ondernemer is bevestigd is deze nog niet van kracht.
- De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendkosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.
- Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
- De ondernemer behoudt zich het recht om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan extra bijzondere voorwaarden te verbinden. Zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Privacy
- De ondernemer ziet erop toe dat de persoonlijke gegevens van de consument onder geen enkele voorwaarden aan derden gegeven, verkocht of afgestaan worden. En uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij het uitvoeren van het bestellingproces (zoals het koeriersbedrijf).
- De ondernemer ziet erop toe dat de consument zijn gegevens veilig worden opgeslagen in een niet-publieke toegankelijke database.
- De ondernemer ziet erop toe dat de consument zijn transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd zodat afluisteraars geen kans krijgen.
- De consument kan zich inschrijven op de nieuwsbrieven betreffende de producten van Biezu. Als deze geen berichten of nieuwsbrieven meer wil ontvangen kan de consument zich ten allen tijden uitschrijven door heel eenvoudig de uitschrijflink onderaan de mails aan te klikken of door een mail te sturen naar de klantenservice.
- Als de consument zijn telefoonnummer heeft meegedeeld aan de ondernemer zal deze alleen tekstberichten sturen als dit nodig is om de consument te informeren over die vragen of bestellingen die aangevraagd werden.

Cookies
- Door deze website te gebruiken of te openen, gaat de consument akkoord met het gebruik van cookies. JavaScripts en web beacons zijn standaard internettechnieken die er samen met cookies voor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons).
- Cookies en overige technieken worden gebruikt bij vrijwel alle bestaande webwinkels.
- Verschillende soorten cookies:
o Functionele cookies: Deze zorgen ervoor dat de website van de ondernemer correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen. Voor gebruik van functionele of noodzakelijke cookies die geen of slechts beperkte gevolgen hebben voor je privacy is geen toestemming vereist. Deze cookies kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.
o Analytisch cookies: De ondernemer maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google") om zo het websitegebruik te kunnen analyseren. De ondernemer zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Door dit websitegebruik te meten kan de ondernemer de webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van de consument.
o Socialmediacookies van derden: Socialmediacookies zijn cookies die functionaliteiten van socialmediawebsites mogelijk maken. Denk hierbij aan een YouTubefilmpje bij een product, selectie van een afhaalpunt in Google Maps of een 'like'-knop voor Facebook.
o Advertentiecookies: Met advertentiecookies kan de ondernemer bijhouden hoeveel en welke advertenties de consument heeft gezien die via de webwinkel werden getoond.
o Webwinkelaanbevelingen, voorkeuren en interessecookies: De ondernemer maakt gebruik van online surf-, zoek-, en koopgedrag. Hierdoor kan de ondernemer, de consument relevante aanbiedingen en advertenties tonen, afgestemd op zijn/haar voorkeur.
- De consument kan het opslaan van cookies voorkomen door in de browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. De mogelijkheid bestaat er echter op dat de consument in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kan benutten. Verder kan de consument het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief het IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
- Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

Prijs
- Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
- In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
- De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Betaling
- Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan vooraf per overschrijving of via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
- De ondernemer blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
- In geval van niet tijdige betaling is de ondernemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
- De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
- In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Levering en uitvoering
- De door de ondernemer opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
- De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van de bestelling van producten.
- Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor evt. door de consument gemaakte fouten in de adresgegevens.
- De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
- Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
- Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
- De consument dient te zorgen voor een goede toegankelijkheid van de plaats van de levering, zodat bezorging door derden mogelijk is. Mocht bij aflevering blijken dat de bezorging niet zonder risico van een beschadiging gaat lukken, dan dient er een nieuwe bezorgafspraak gemaakt te worden op kosten van de consument. Wanneer gebruik moet worden gemaakt van een takel of verhuislift, zijn deze kosten voor rekening van de consument.
- De ondernemer heeft het recht zich op overmacht te beroepen bij alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop de ondernemer geen invoer kan uitoefenen, doch waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Garantie
- De ondernemer volgt de officiële garantierichtlijnen van zijn leveranciers. Deze zijn per merk verschillend en zullen daarom altijd worden vermeld bij levering van het artikel. De consument dient aandachtig de garantievoorwaarden van de fabrikant door te nemen voor het eerste gebruik van het product.
- Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van de ondernemer behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product weer bij de ondernemer te dragen. Als een door de consument aangekocht product terecht onder garantie valt, dient de consument contact op te nemen met de ondernemer om afspraken te maken over reparatie of eventuele vervanging.
- De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Herroepingsrecht:
- De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Bepaalde producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit zijn artikelen die voor de consument op maat of naar zijn/haar specifieke wensen vervaardigd zijn. Hierbij kunt u denken aan gestoffeerde meubelen of tapijten die op maat gemaakt worden.
- Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
- Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
- Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
- Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
- De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
- De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
- Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een contactformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
- Zo snel mogelijk, maar binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op het ontvangen van de zending, zendt de consument het product terug. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
- De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden bijgevoegd bij de retourzending.
- Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
- De ondernemer draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid betreffende het terugsturen van goederen door de consument.
- Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
- Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
- De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument inclusief de verzendkosten binnen de 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt of de ondernemer het geretourneerde product ontvangen heeft. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. De retourkosten van de consument worden niet door de ondernemer terugbetaald.
- De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
- Goederen die teruggestuurd worden naar de ondernemer zonder een voorafgaand bericht van de consument betreffende deze goederen worden niet aanvaard.
- De ondernemer kan teruggezonden goederen weigeren of niet terugbetalen wanneer de originele verpakking of de producten door de koper werden beschadigd.

Klachtenregeling
- De consument is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Werden de juiste goederen geleverd? Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
- Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen de 7 werkdagen na levering aan de ondernemer te melden.
- Een niet-zichtbaar gebrek dient de consument binnen de 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering, volledig en duidelijk omschreven in te dienen bij de ondernemer.
- De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van de ondernemer.
- Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wijziging
- De ondernemer kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na wijziging, houdt een aanvaarding in door de consument van deze nieuwe voorwaarden.